Statut stowarzyszenia „Obywatel ma głos”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obywatel ma głos, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, siedzibą stowarzyszenia jest Sulechów.
3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.
5. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
6a. Stowarzyszenie używa zastrzeżonych symboli i pieczęci z jego nazwą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
6b. Określone kwestie działalności stowarzyszenia regulują następujące podpunkty:
a) Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków i wolontariuszy,
b) Stowarzyszenie dla realizacji swych celów oraz zadań może zatrudnić pracowników, w tym swoich członków,
c) Stowarzyszenie może zatrudnić swoich członków do wykonywania zadań związanych z funkcjami pełnionymi w Stowarzyszeniu.
6c. Stowarzyszenie może powoływać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczalnych.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

7. Celem Stowarzyszenia jest wspomaganie wdrażania zmian w prawie polskim przez obywateli RP.
8. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) zbieranie propozycji zmian i poddawanie ich pod publiczne głosowanie,
b) opracowywanie projektów ustaw obywatelskich w zakresie własnym lub poprzez współpracę z podmiotami zewnętrznymi,
c) prowadzenie kampanii marketingowych dotyczących stowarzyszenie i prowadzonych przez stowarzyszenie projektów,
d) reprezentowanie obywateli w mediach i Sejmie RP jako przedstawiciele komitetów inicjatywy obywatelskiej,
e) edukacja społeczeństwa.
f) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,
g) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
h) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
i) działalność naukową,
j) działalność oświatową
8a. Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej Stowarzyszenie określa w uchwale Zarządu.
8b. Dochód z działalności odpłatnej Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji celów statutowych oraz celów należących do sfery zadań publicznych.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

9. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
10. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
11. -
12. Osoba, która chce zostać członkiem zwyczajnym, obowiązana jest złożyć pisemną deklaracje według udostępnionego wzoru.
12a. Po złożeniu pisemnej deklaracji, wymagana jest jej akceptacja przez upoważnioną osobę z zarządu stowarzyszenia.
13. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
14. Osoba, która chce zostać członkiem wspierającym, obowiązana jest złożyć pisemną deklarację według udostępnionego wzoru.
14a. Po złożeniu pisemnej deklaracji, wymagana jest jej akceptacja przez upoważnioną osobę z zarządu stowarzyszenia.
15. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
15a. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być również osoba fizyczna, która swoją działalnością i postawą przyczyniła się do rozwoju prawa, edukacji prawnej społeczeństwa, wspierania praw człowieka i obywatela.
16. Członkowie honorowi Stowarzyszenia są przyjmowani na wniosek 4 członków stowarzyszenia. Wniosek wymaga przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.
16a. Przed zgłoszeniem wniosku o przyjęcie danej osoby, jako członka honorowego wymagana jest zgoda tejże osoby. Zgoda musi być wyrażona w tradycyjnej formie pisemnej lub pisma elektronicznego.
17. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
18. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
19. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.
20. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
21.Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. Mają jednak możliwość uiszczania dobrowolnych składek.
22. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
• z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
• z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
• z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
• na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
23. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

24. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

25. Kadencja władz.
a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów
26. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
27. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
28. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
29. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku jako sprawozdawcze i w związku z upływem kadencji organów statutowych jako sprawozdawczo- wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jako ważne uznaje się również zawiadomienie za pośrednictwem w formie elektronicznej.
29a. Kworum wymagane dla ważności Walnego Zgromadzenia Członków wynosi połowę ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Jeśli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie ma wymaganego kworum, zwołuje się Walne Zgromadzenie Członków w drugim terminie po upływie jednej godziny od terminu pierwszego. Walne Zgromadzenie Członków w drugim terminie jest ważne, jeśli członkowie uprawnieni do głosowania na Zebraniu zostali prawidłowo powiadomieni o terminie Walnego Zgromadzenia Członków, co potwierdzi Zarząd.
29b. Walne Zgromadzenie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
30. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny |wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
31. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
32. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
l) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
33. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
34. Liczbę członków Zarządu na każdą kadencję ustala Walne Zgromadzenie Członków w formie uchwały.
34a. Okoliczności wykluczające możność bycia członkiem Zarządu:
a) Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. W przypadku skazania członka zarządu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, przestaje on z mocy statutu pełnić tę funkcję,
b) Członkiem Zarządu nie może być małżonek lub partner osoby pełniącej funkcję Prezesa lub Wiceprezesa Stowarzyszenia,
c) Członkiem Zarządu nie może być osoba należąca do partii politycznej,
d) Członkiem Zarządu nie może być osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego.
35. Członkowie zarządu mają możliwość otrzymywania wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z określoną funkcją.
36. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
37. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków,
i) uchwalanie i ustalanie wysokości składek członkowskich.
j) wskazywanie i ustalanie przedmiotu działalności gospodarczej.
38. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
39. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego oraz dwóch członków.
39a. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. W przypadku prawomocnego skazania za takie przestępstwo członka Komisji Rewizyjnej, z mocy statutu przestaje on pełnić tę funkcję.
39b. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
40. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
f) prawo do żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenialub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
41. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

42. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej,
d) Subwencji od osób prawnych
e) Dochodu ze zbiórek i imprez publicznych,
f) Dochodu z majątku ruchomego i nieruchomego,
g) Funduszy krajowych, unijnych i innych,
h) Subwencji udzielanych ze środków publicznych i organizacji międzynarodowych
i) Oprocentowania rachunków bankowych i lokat, z zysków ze sprzedaży i posiadania
obligacji skarbowych skarbu państw,
j) Przychodów z odpłatnej działalności statutowej
k) Nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Stowarzyszenie przez sądy.
42a. Stowarzyszenie może powadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów i zadań statutowych. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:
a) Edukacja,
b) Handel detaliczny,
c) Działalność prawnicza,
d) Badania naukowe i prace rozwojowe,
e) Pozostała indywidualna działalność usługowa.
43. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia lub w kasie stowarzyszenia.
44. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
45. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
46. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
46a. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi”,
b) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia, bądź jest niezbędne do realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,”.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

47. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
48. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
49. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.